Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία...

Ἦχος πλ. α'. 
"Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λόγιζέσθω, ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθῆναι, καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. Προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ χοροὶ τῶν ἀγγέλων, μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα."

Μάθημα ψαλόμενον ἀντί τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου τό Ἅγιον καί Μέγα Σάββατον...

Τό παρόν ἀποδίδεται ἀπό τήν Ἑλληνική Βυζαντινή Χορῳδία (Ελ.ΒΥ.Χ.), μέ Χοράρχην τόν κο Κωνσταντίνου Γεώργιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου